Intensywny kurs chemii nieorganicznej
Informacje o kursie:
Spis treści
O kursie
Potrzebujesz pomocy? Dzwoń do nas od razu: 505 268 700 lub skorzystaj z formularza. Materiały do lekcji są bezpośrednio pod video lub tutaj w zakładce "Do pobrania". Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy z czymś czego jeszcze nie ma w kursie, napisz do nas lub zadzwoń koniecznie po pomoc. :-)
Spis treści
Budowa atomu (A) – jądro, nuklidy, promieniotwórczość
 • A001 – Budowa atomu (A) – Cząstki elementarne
  12:44
 • A002 – Budowa atomu (A) – Nuklidy
  10:22
 • A003 – Budowa atomu (A) – Średnia masa atomowa
  5:40
 • A004 – Budowa atomu (A) – Promieniotwórczość
  34:49
 • A005 – Budowa atomu (A) – Zadania cz.A1
  29:43
 • A006 – Budowa atomu (A) – Zadania cz.A2
  17:57
Budowa atomu (B) – powłoki elektronowe, liczby atomu
 • B001 – Budowa atomu (B) – Powłoki, podpowłoki
  22:38
 • B002 – Budowa atomu (B) – Konfiguracja powłokowa
  23:24
 • B003 – Budowa atomu (B) – Konfiguracja podpowłokowa
  25:51
 • B004 – Budowa atomu (B) – Liczby kwantowe. Wzbudzenie atomu
  18:21
 • B005 – Budowa atomu (B) – Zadania cz.B1
  19:03
 • B006 – Budowa atomu (B) – Zadania cz.B2
  18:46
Wiązania chemiczne
 • 001 – Wiązania chemiczne – Podział wiązań
  13:06
 • 002 – Wiązania chemiczne – Wiązania jonowe, wzory elektronowe Lewisa
  12:19
 • 003 – Wiązania chemiczne – Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane i spolaryzowane
  20:04
 • 004 – Wiązania chemiczne – Procent jonowości, wiązania koordynacyjne, kryształy
  13:04
 • 005 – Wiązania chemiczne – Oddziaływania międzycząsteczkowe i inne
  17:27
 • 006 – Wiązania chemiczne – Zadania cz.1
  28:15
 • 007 – Wiązania chemiczne – Zadania cz.2
  29:37
Hybrydyzacja
 • 001 – Hybrydyzacja – Orbital molekularny. Wiązanie sigma i pi
  17:35
 • 002 – Hybrydyzacja – Hybrydyzacja sp, sp2, sp3
  24:51
 • 003 – Hybrydyzacja – Polarność cząsteczki. Moment dipolowy
  12:18
 • 004 – Hybrydyzacja – Metoda VSEPR
  13:59
 • 005 – Hybrydyzacja – Zadania cz.1
  21:29
 • 006 – Hybrydyzacja – Zadania cz.2
  18:16
Okresowość. Metale i niemetale
 • 001 – Okresowość – Układ okresowy – historia, budowa, właściwości
  18:21
 • 002 – Okresowość – Elektroujemność. promień atomowy. Promień jonowy
  15:43
 • 003 – Okresowość – Energia jonizacji. Energia powinowactwa elektronowego. Wartościowość
  12:27
 • 004 – Okresowość – Właściwości metaliczne i niemetaliczne. Metale i niemetale
  38:12
 • 005 – Okresowość – Zadania
  26:58
Systematyka związków nieorganicznych (A) – tlenki, wodorki, wodorotlenki
 • 001 – Systematyka związków nieorganicznych (A) – Tlenki – budowa, podział, nazewnictwo, właściwości, otrzymywanie
  29:06
 • 002 – Systematyka związków nieorganicznych (A) – Tlenki – reakcja z wodą. Charakter chemiczny. Tlenki mieszane. Nadtlenki. Ponadtlenki
  19:19
 • 003 – Systematyka związków nieorganicznych (A) – Wodorki. Otrzymywanie, reakcje
  23:28
 • 004 – Systematyka związków nieorganicznych (A) – Wodorotlenki. Właściwości, moc, otrzymywanie, reakcje
  32:47
 • 005 – Systematyka związków nieorganicznych (A) – Zadania cz.1
  38:12
 • 006 – Systematyka związków nieorganicznych (A) – Zadania cz.2
  32:11
Systematyka związków nieorganicznych (B) – kwasy, sole i inne związki
 • B001 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Kwasy – budowa, nazewnictwo
  29:33
 • B002 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Kwasy – podział, moc kwasów
  25:54
 • B003 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Kwasy – otrzymywanie i reakcje
  23:22
 • B004 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Sole – budowa, nazewnictwo, właściwości, dysocjacja, hydroliza
  18:15
 • B005 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Sole – otrzymywanie i reakcje
  14:41
 • B006 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Wodorosole
  13:36
 • B007 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Hydroksosole
  9:16
 • B008 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Hydraty, sole podwójne i wielokrotne, związki kompleksowe
  16:32
 • B009 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Zadania cz.B1
  26:05
 • B010 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Zadania cz.B2
  28:53
 • B011 – Systematyka związków nieorganicznych (B) – Zadania cz.B3
  26:06
Stechiometria
 • 001 – Stechiometria – Typy reakcji, mol, masa molowa
  12:58
 • 002 – Stechiometria – Objętość molowa gazów, obliczenia stechiometryczne, prawo stałości składu związku chemicznego, wzór empiryczny i rzeczywisty
  12:41
 • 003 – Stechiometria – Gazy – równanie Clapeyrona, prawo Boyle’a, prawo Charles’a, prawo Gay-Lussaca, gęstość, prawo Avogadra
  12:29
 • 004 – Stechiometria – Prawo zachowania masy, molowy, masowy i objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów
  8:02
 • 005 – Stechiometria – Wydajność reakcji, stosunek stechiometryczny i niestechiometryczny reagentów
  16:12
 • 006 – Stechiometria – Zadania cz.1
  26:41
 • 007 – Stechiometria – Zadania cz.2
  25:07
 • 008 – Stechiometria – Zadania cz.3
  25:58
 • 009 – Stechiometria – Zadania cz.4
  24:52
Mieszaniny i stężenia
 • 001 – Mieszaniny i stężenia – Podział materii, podział mieszanin
  18:03
 • 002 – Mieszaniny i stężenia – Koloidy, zawiesina, emulsje, metody rozdziału mieszanin
  11:31
 • 003 – Mieszaniny i stężenia – Metody rozdziału mieszanin niejednorodnych
  13:04
 • 004 – Mieszaniny i stężenia – Metody rozdziału mieszanin jednorodnych
  22:21
 • 005 – Mieszaniny i stężenia – Rozpuszczanie, rozpuszczalność
  26:05
 • 006 – Mieszaniny i stężenia – Stężenie procentowe i molowe. Rozcieńczanie, zatężanie. Mieszanie roztworów, metoda krzyża
  15:07
 • 007 – Mieszaniny i stężenia – Zadania cz.1
  39:08
 • 008 – Mieszaniny i stężenia – Zadania cz.2
  31:25
 • 009 – Mieszaniny i stężenia – Zadania cz.3
  26:44
Szybkość reakcji. Termochemia
 • 001 – Układ i otoczenie
  10:35
 • 002 – Reakcje egzo- i endotermiczne
  16:17
 • 003 – Szybkość reakcji, równanie kinetyczne
  15:32
 • 004 – Czynniki wpływające na szybkość reakcji
  22:26
 • 005 – Zadania – cz.1
  25:13
 • 006 – Zadania – cz.2
  25:32
 • 007 – Zadania – cz.3
  24:05
Stała równowagi. Reguła przekory
 • 001 – Reakcje nieodwracalne i odwracalne. Stan równowagi dynamicznej. Stała równowagi
  19:51
 • 002 – Reguła przekory
  15:03
 • 003 – Zadania – cz.1
  27:20
 • 004 – Zadania – cz.2
  27:58
 • 005 – Zadania – cz.3
  32:42
Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji
 • 001 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Rozpuszczanie. Dysocjacja jonowa. Elektrolity
  22:36
 • 002 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Dysocjacja kwasów. Dysocjacja zasad. Dysocjacja soli. Nazwy jonów
  24:58
 • 003 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Autodysocjacja
  5:00
 • 004 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Stopień dysocjacji
  10:04
 • 005 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Stała dysocjacji
  13:58
 • 006 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Moc kwasów. Stała dysocjacji zasad
  11:27
 • 007 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Zadania cz.1
  28:08
 • 008 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Zadania cz.2
  26:16
 • 009 – Dysocjacja, stopień i stała dysocjacji – Zadania cz.3
  16:57
pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie
 • 001 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Kwasy i zasady wg Arrheniusa. Iloczyn jonowy wody. pH
  21:11
 • 002 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Odczyn roztworu
  13:50
 • 003 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Wskaźniki
  15:40
 • 004 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Reakcje zobojętniania
  7:21
 • 005 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Miareczkowanie. Punkt równoważnikowy. Przewodnictwo
  22:22
 • 006 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Zadania cz.1
  26:27
 • 007 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Zadania cz.2
  25:53
 • 008 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Zadania cz.3
  24:33
 • 009 – pH, reakcje zobojętniania, miareczkowanie – Zadania cz.4
  25:03
Hydroliza soli, teorie kwasowo-zasadowe, bufory, reakcje strąceniowe
 • 001 – Teorie kwasowo-zasadowe – cz.1
  30:36
 • 002 – Teorie kwasowo-zasadowe – cz.2
  11:53
 • 003 – Roztwory buforowe
  16:40
 • 004 – Hydroliza soli
  19:00
 • 005 – Reakcje strąceniowe
  17:56
 • 006 – Zadania – cz.1
  29:48
 • 007 – Zadania – cz.2
  27:25
 • 008 – Zadania – cz.3
  28:28
 • 009 – Zadania – cz.4
  21:05
Reakcje redukcji i utlenienia
 • 001 – Redoks – Wartościowość, stopień utlenienia
  16:07
 • 002 – Redoks – Stopnie utlenienia – przykłady
  26:45
 • 003 – Redoks – Reakcje utleniania, reakcja redukcji. Utleniacz, reduktor
  5:55
 • 004 – Redoks – Bilans elektronowo-jonowy. Bilansowanie reakcji redoks w środowisku kwasowym i obojętnym
  34:21
 • 005 – Redoks – Bilansowanie reakcji redoks z występującymi jonami OH-
  20:01
 • 006 – Redoks – Bilansowanie reakcji redoks zawierającej jony H3O+. Redoksy organiczne
  19:26
 • 007 – Redoks – Reakcje dysproporcjonowania i synproporcjonowania. Zdolności redukujące i utleniające
  7:37
 • 008 – Redoks – Szereg elektrochemiczny metali. Kierunek reakcji
  29:58
 • 009 – Redoks – Zadania cz.1
  30:58
 • 010 – Redoks – Zadania cz.2
  23:44
Blok d
 • 001 – Blok d – Informacje ogólne
  11:22
 • 002 – Blok d – Chrom
  28:57
 • 003 – Blok d – Mangan
  21:44
 • 004 – Blok d – Żelazo
  18:30
 • 005 – Blok d – Miedź
  12:00
 • 006 – Blok d – Srebro
  13:45
 • 007 – Blok d – Cynk
  7:56
 • 008 – Blok d – Zadania cz.1
  34:38
 • 009 – Blok d – Zadania cz.2
  22:32
 • 010 – Blok d – Zadania cz.3
  20:54
Chemia między nami

FREE
VIEW