Wyzwanie z obliczeniówki

Kurs wakacyjny!

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 4

1 / 8

W trakcie dysocjacji kwasu fosforowego (V) H3PO4 pojawiają się między innymi jony wodorowe. Jaki jest stosunek stechiometryczny kwasu fosforowego (V) do jonów wodorowych H+ w tym roztworze?

2 / 8

Dla słabych elektrolitów stopień dysocjacji w stałej temperaturze:

3 / 8

1 dm3 wodnego roztworu kwasu o wzorze HR zawiera 0,3 mola jonów R- i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek HR. Stopień dysocjacji tego kwasu wynosi:

4 / 8

Oblicz stopień dysocjacji 0,1-molowego roztworu kwasu HX, którego stała dysocjacji w danych warunkach wynosi 1,21*10 ^-5

5 / 8

Jeżeli do roztworu słabej zasady o stężeniu 0,01 mol/dm3 dodano 0,5 dm3 wody, to:

6 / 8

Roztwór zawiera w 1dm3 3 milimole Ca2+, 1,5 milimola Mg2+, 4 milimole HCO3 -, 2 milimole Cl- oraz jony Br-. Stężenie jonów Br- w badanym roztworze wynosi:

7 / 8

W których probówkach (rysunek) zajdą reakcje, które można opisać tylko równaniem:    H+  +  OH-   ->    H2O

Question Image

8 / 8

Który podpunkt jest właściwy?

Question Image

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 3

1 / 10

Które z podanych niżej zdań jest fałszywe?

 

2 / 10

Rozpuszczalność Pb(NO3)2 w temperaturze 283K wynosi 45g, w 303K 60g, a w 333K 90g. Na tej podstawie można stwierdzić, że proces rozpuszczania tego związku:

 

3 / 10

Na poniższym schemacie zaznaczono cyframi procesy zachodzące przy zmianie stanów skupienia substancji (strzałka oznacza kierunek przebiegu procesu):

 

Question Image

4 / 10

Rozpuszczalność NaNO3 w temperaturze 353K wynosi 150g/100g H2O. Stężenie procentowe nasyconego w tej temperaturze wodnego roztworu NaNO3 wynosi:

 

5 / 10

Jaka jest rozpuszczalność CuSO4*5H2O w wodzie w temperaturze 70 stopni C, jeśli stężenie nasyconego roztworu siarczanu miedzi w tej temperaturze wynosi 28,6%?

 

6 / 10

 

 

Question Image

7 / 10

Stężenie procentowe wodorotlenku sodu, który powstał w reakcji 18,4g sodu z 200cm3 wody (d H2O = 1g/cm3) wynosi w przybliżeniu:

 

8 / 10

Zmieszano 100g 3% roztworu soli kuchennej z 50g 12% roztworu chlorku sodu. Jakie stężenie otrzymano?

 

9 / 10

Stężenie procentowe 2,2-molowego roztworu KOH wynosi 11%. Jaka jest gęstość tego roztworu?

 

10 / 10

Do zobojętnienia 20cm3 0,2-molowego roztworu HCl zużyto 25cm3 Ba(OH)2, a do zobojętnienia 25cm3 HNO3 zużyto 15cm3 tego samego roztworu Ba(OH)2. Jakie było stężenie molowe HNO3?

 

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 2

1 / 10

Dla reakcji opisanej poniższym równaniem dokonano pomiarów masy i objętości reagentów (w warunkach normalnych). W której odpowiedzi zawarto poprawne wnioski dotyczące wyników pomiarów?

4NH3  +  3O2   ->  6H2O  +  2N2

2 / 10

Oblicz objętość tlenu w warunkach normalnych potrzebną do całkowitego spalenia 12g C2H6, jeśli wiesz, że spalenie następuje do CO2 i wody.

 

3 / 10

Wodny roztwór zawierający 100g siarczanu (VI) żelaza (III) nasycono gazowym siarkowodorem. Oblicz masę wytrąconego siarczku żelaza (III), jeżeli wprowadzono do tego roztworu 10dm3 siarkowodoru w warunkach normalnych.

 

4 / 10

4,4 g siarczku żelaza (II) przereagowało z kwasem solnym i otrzymano siarkowodór z wydajnością 85%. Ile dm3 siarkowodoru otrzymano w tym doświadczeniu w warunkach normalnych?

 

5 / 10

Do 5 g stopu składającego się z glinu i miedzi wprowadzono kwas solny. W wyniku reakcji wydzieliło się 5,6 dm3 wodoru w warunkach normalnych. Podaj zawartość % miedzi w stopie.

 

6 / 10

Na stop glinu i magnezu o masie 1,05 g podziałano stężonym kwasem solnym otrzymując 1,232 dm3 wodoru w przeliczeniu na warunki normalne. % zawartość glinu w stopie wynosi:

 

7 / 10

Z jakiej ilości 89,3% wapienia można otrzymać 100kg wapna palonego:

 

8 / 10

Do syntezy amoniaku użyto 6 moli wodoru i 2 mole azotu, otrzymując 2 mole amoniaku. Ile gram azotu pozostało?

 

9 / 10

2 g pewnego dwuwartościowego metalu wypiera z roztworu kwasu w warunkach normalnych 1,12 dm3 wodoru. Wodorotlenek tego pierwiastka ma wzór:

 

10 / 10

Zakładając, że przemiana:

C2H5OH  ->  CH3CHO  ->  CH3COOH

przebiega w każdym etapie z wydajnością 90% to z 23 g etanolu otrzymano ....... g kwasu octowego.

 

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 1

1 / 10

Najwięcej atomów, spośród niżej podanych przykładów, znajduje się w:

2 / 10

0,98 g kwasu siarkowego (VI) to:

3 / 10

2 dm^3 gazowego węglowodoru CxHy spalono przy użyciu 62 dm^3 powietrza. W wyniku reakcji otrzymano 8 dm^3 tlenku węgla(IV) oraz parę wodną. Objętości gazów mierzono w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia. Ustal wzór spalonego węglowodoru.

4 / 10

Siarka reagując z żelazem  tworzy między innymi FeS, Fe2S3, FeS2. Ustal wzór sumaryczny siarczku żelaza, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi: 7:4.

5 / 10

Gdzie znajduje się najwięcej cząsteczek wody?

6 / 10

Analiza pewnego związku organicznego wykazuje, że na 2,1g węgla przypada 0,35g wodoru i 2,8g tlenu. Gęstość pary tego związku względem wodoru wynosi 30. Jaki jest wzór cząsteczkowy tego związku?

7 / 10

Aby próbka siarczku żelaza(II) zawierała tyle atomów, ile ich jest w 22g tlenku węgla(IV), należy odważyć siarczku żelaza(II):

8 / 10

5 g pewnej substancji zawiera 1,94 g węgla i 0,48 g wodoru, reszta to tlen. Masa molowa tego związku wynosi 62 g. Wskaż wzór empiryczny (E) i rzeczywisty (R) tego związku.

9 / 10

Pewna sól uwodniona zawiera: 6,20% H, 69,57% O, 14,29% Na i 9,94% S. Wskaż wzór tej soli:

10 / 10

Największą liczbę moli substancji zawiera:

Twój wynik to

0%

Wakacyjny kurs chemii online

Wykorzystaj wakacje na maksa i już teraz przygotuj się do nowego roku szkolnego z chemii. Zacznij nowy rok szkolny ze spokojem, bez stresu. Wykorzystaj zdobytą wiedzę na lekcjach lub na maturze.

16108