Wyzwanie z obliczeniówki

Mistrz Obliczeniówki 2.0!

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 5, cz.2

1 / 10

Wartości iloczynów rozpuszczalności AgCl, AgBr o AgI wynoszą odpowiednio: 2*10^-10, 8*10^-13, 2*10^-16. Do roztworu zawierającego jony Cl-, Br-, I- o identycznych stężeniach dodajemy kroplami roztwór AgNO3. Kolejność wytrącania osadów jest następująca:

2 / 10

Iloczyn rozpuszczalności CaSO4:

Po zmieszaniu równych objętości roztworów siarczanu potasu i chlorku wapnia o stężeniach 0,010 mol/dm^3 stwierdzamy, że:

3 / 10

Jaka jest rozpuszczalność BaSO4 w 0,01M wodnym roztworze BaCl2?

4 / 10

Do roztworu zawierającego 0,2 mola HCOOH dodano 0,3 mola HCOONa. otrzymano 1 dm^3 roztworu. Oblicz pH otrzymanego roztworu buforowego wiedząc, że Va = 2*10^-4

5 / 10

Siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z następujących półogniw: Zn | Zn^2+ (1-molowy roztwór) i Au | Au^3+ (1-molowy roztwór w temperaturze 25°C jest równa:

6 / 10

Wartość potencjału elektrody cynkowej w roztworze zanurzonej w roztworze jonów Zn^2+ o stężeniu 0,01 mol/dm^3 jest równa:

7 / 10

Podczas pracy ogniwa magnezowo-srebrowego masa elektrody srebrnej zmieniła się o 21,6 mg. W tym czasie masa elektrody magnezowej:

8 / 10

Do trzech probówek zawierających siarczan(VI) miedzi(II) zanurzono płytki: cynkową, kadmową, żelazną i srebrną o jednakowej masie:

Po pewnym czasie płytki wyjęto, osuszono i zważono stwierdzając, że masa płytek:

9 / 10

Oblicz, jaki ładunek w faradach przepłynął przez elektrolizer, jeśli na elektrodzie platynowej wydzieliło się 8g Na.

10 / 10

Podczas elektrolizy wodnego roztworu NaOH na anodzie wydzieliło się 2,8 dm^3 tlenu (w warunkach normalnych). Jaka ilość wodoru wydzieliła się na katodzie?

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 5, cz.1

1 / 10

Stężenie nasyconego roztworu KNO3 w temperaturze 293K wynosi 24%, w temperaturze 333K - 52,4%, a w temperaturze 373K - 71,1%. Na podstawie tej informacji można powiedzieć, że proces rozpuszczania KNO3:

2 / 10

Entalpia reakcji:

w kierunku oznaczonym cyfrą I wynosi -393,5 kJ. Entalpia reakcji przebiegającej w kierunku oznaczonym cyfrą II jest równa:

3 / 10

Obliczona przy wykorzystaniu podanych obok wartości energii rozrywania wiązań entalpia reakcji: N2(g)+3H2(g) -> 2NH3(g) wynosi:

4 / 10

Na podstawie niżej podanych reakcji:

entalpia tworzenia H2O(g) wynosi:

5 / 10

Z powyższych danych wynika, że entalpia tworzenia CS2 wynosi:

6 / 10

Podczas syntezy związku AB ze stechiometrycznych ilości A i B osiągnięto stan równowagi, w którym stężenia molowe wszystkich obecnych substancji były równe. Ile procent substancji A przereagowało?

7 / 10

Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca z 6 molami wodoru. W ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli chlorowcowodoru obok odpowiednich ilości nieprzereagowanych substratów. Stała równowagi reakcji syntezy chlorowcowodoru wynosi:

8 / 10

Reakcja przebiega według równania: 2A + B ⇔ C + D, a stała równowagi jest równa 5*10^-4. Obliczyć stężenie A w stanie równowagi, jeśli pozostałe równowagowe stężenia wynoszą:

[B] = 1 mol/dm^3, [C] = 0,005 mol/dm^3, [D] = 0,001 mol/dm^3

9 / 10

Jak zmieni się szybkość reakcji: 2NO + O2 ⇔ 2NO2 przebiegającej w fazie gazowej według równania kinetycznego: v = k * [NO]^2 * [O2], jeżeli zwiększy się trzykrotnie objętość reagujących gazów?

10 / 10

Reakcja przebiega według równania: A + 2B ⇒ C. po dwukrotnym zwiększeniu stężenia A i czterokrotnym zmniejszeniu stężenia B szybkość reakcji:

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 4, cz.2

1 / 10

Jeżeli pH jest mniejsze od 7, to znaczy, że w wodzie rozpuszczono:

2 / 10

Do czterech probówek zawierających 0,1 mola H2SO4 wprowadzono niżej podane roztwory. W jakich probówkach otrzymano roztwór o pH=7?

I - roztwór zawierający 0,1 mola BaCl2
II - roztwór zawierający 12,04 x 10^22 cząsteczek KOH
III - 4,48 dm^3 amoniaku w warunkach normalnych
IV - roztwór zawierający 9 g Fe(OH)2

3 / 10

Stała dysocjacji kwasu azotowego(III) wynosi 2 x 10^-4. Stopień dysocjacji tego kwasu wyniesie 2%, gdy jego stężenie molowe w roztworze będzie równe:

4 / 10

Wartość pH roztworu HCl o stężeniu 0,05 mol x dm^-3 jest równa:

5 / 10

Jakiej objętości roztworu HNO3 o pH = 1 należy użyć do całkowitego zobojętnienia 80 cm^3 6,31-procentowego roztworu NaOH o d = 1,07 g x cm^-3?

6 / 10

Jeżeli do 20 cm^3 roztworu KOH o stężeniu 0,1 mol x dm^-3 dodamy 20 cm^3 roztworu H2SO4 o stężeniu 0,1 mol x dm^-3, to odczyn otrzymanego po zmieszaniu roztworu będzie:

7 / 10

Pewien tlenek azotu zawierający 30,43% azotu, ma w warunkach normalnych gęstość równą 2,05 g/dm^3. Tlenkiem tym jest:

8 / 10

16,8 g pewnego alkenu przyłącza bromowodór dając 33 g monobromoalkanu. Liczba atomów węgla w cząsteczce alkenu wynosi:

9 / 10

I-rzędowy alkohol reaguje z sodem metalicznym zgodnie z równaniem:
Na + ROH -> RONa + 1/2 H2
W wyniku reakcji 37 g tego alkoholu wydzieliło się 5,6 dm^3 wodoru (w przeliczeniu na warunki normalne). Alkoholem tym jest:

10 / 10

Spalono pewną ilość węglowodoru uzyskując 4,5 g H2O i 11 g CO2. 21 g tego węglowodoru w stanie pary w pewnej temperaturze i ciśnieniu zajmuje objętość równą objętości otrzymanego w czasie spalania CO2. Węglowodorem tym jest:

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 4, cz.1

1 / 8

W trakcie dysocjacji kwasu fosforowego (V) H3PO4 pojawiają się między innymi jony wodorowe. Jaki jest stosunek stechiometryczny kwasu fosforowego (V) do jonów wodorowych H+ w tym roztworze?

2 / 8

Dla słabych elektrolitów stopień dysocjacji w stałej temperaturze:

3 / 8

1 dm3 wodnego roztworu kwasu o wzorze HR zawiera 0,3 mola jonów R- i 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek HR. Stopień dysocjacji tego kwasu wynosi:

4 / 8

Oblicz stopień dysocjacji 0,1-molowego roztworu kwasu HX, którego stała dysocjacji w danych warunkach wynosi 1,21*10 ^-5

5 / 8

Jeżeli do roztworu słabej zasady o stężeniu 0,01 mol/dm3 dodano 0,5 dm3 wody, to:

6 / 8

Roztwór zawiera w 1dm3 3 milimole Ca2+, 1,5 milimola Mg2+, 4 milimole HCO3 -, 2 milimole Cl- oraz jony Br-. Stężenie jonów Br- w badanym roztworze wynosi:

7 / 8

W których probówkach (rysunek) zajdą reakcje, które można opisać tylko równaniem:    H+  +  OH-   ->    H2O

8 / 8

Który podpunkt jest właściwy?

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 3

1 / 10

Które z podanych niżej zdań jest fałszywe?

 

2 / 10

Rozpuszczalność Pb(NO3)2 w temperaturze 283K wynosi 45g, w 303K 60g, a w 333K 90g. Na tej podstawie można stwierdzić, że proces rozpuszczania tego związku:

 

3 / 10

Na poniższym schemacie zaznaczono cyframi procesy zachodzące przy zmianie stanów skupienia substancji (strzałka oznacza kierunek przebiegu procesu):

 

4 / 10

Rozpuszczalność NaNO3 w temperaturze 353K wynosi 150g/100g H2O. Stężenie procentowe nasyconego w tej temperaturze wodnego roztworu NaNO3 wynosi:

 

5 / 10

Jaka jest rozpuszczalność CuSO4*5H2O w wodzie w temperaturze 70 stopni C, jeśli stężenie nasyconego roztworu siarczanu miedzi w tej temperaturze wynosi 28,6%?

 

6 / 10

 

 

7 / 10

Stężenie procentowe wodorotlenku sodu, który powstał w reakcji 18,4g sodu z 200cm3 wody (d H2O = 1g/cm3) wynosi w przybliżeniu:

 

8 / 10

Zmieszano 100g 3% roztworu soli kuchennej z 50g 12% roztworu chlorku sodu. Jakie stężenie otrzymano?

 

9 / 10

Stężenie procentowe 2,2-molowego roztworu KOH wynosi 11%. Jaka jest gęstość tego roztworu?

 

10 / 10

Do zobojętnienia 20cm3 0,2-molowego roztworu HCl zużyto 25cm3 Ba(OH)2, a do zobojętnienia 25cm3 HNO3 zużyto 15cm3 tego samego roztworu Ba(OH)2. Jakie było stężenie molowe HNO3?

 

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 2

1 / 10

Dla reakcji opisanej poniższym równaniem dokonano pomiarów masy i objętości reagentów (w warunkach normalnych). W której odpowiedzi zawarto poprawne wnioski dotyczące wyników pomiarów?

4NH3  +  3O2   ->  6H2O  +  2N2

2 / 10

Oblicz objętość tlenu w warunkach normalnych potrzebną do całkowitego spalenia 12g C2H6, jeśli wiesz, że spalenie następuje do CO2 i wody.

 

3 / 10

Wodny roztwór zawierający 100g siarczanu (VI) żelaza (III) nasycono gazowym siarkowodorem. Oblicz masę wytrąconego siarczku żelaza (III), jeżeli wprowadzono do tego roztworu 10dm3 siarkowodoru w warunkach normalnych.

 

4 / 10

4,4 g siarczku żelaza (II) przereagowało z kwasem solnym i otrzymano siarkowodór z wydajnością 85%. Ile dm3 siarkowodoru otrzymano w tym doświadczeniu w warunkach normalnych?

 

5 / 10

Do 5 g stopu składającego się z glinu i miedzi wprowadzono kwas solny. W wyniku reakcji wydzieliło się 5,6 dm3 wodoru w warunkach normalnych. Podaj zawartość % miedzi w stopie.

 

6 / 10

Na stop glinu i magnezu o masie 1,05 g podziałano stężonym kwasem solnym otrzymując 1,232 dm3 wodoru w przeliczeniu na warunki normalne. % zawartość glinu w stopie wynosi:

 

7 / 10

Z jakiej ilości 89,3% wapienia można otrzymać 100kg wapna palonego:

 

8 / 10

Do syntezy amoniaku użyto 6 moli wodoru i 2 mole azotu, otrzymując 2 mole amoniaku. Ile gram azotu pozostało?

 

9 / 10

2 g pewnego dwuwartościowego metalu wypiera z roztworu kwasu w warunkach normalnych 1,12 dm3 wodoru. Wodorotlenek tego pierwiastka ma wzór:

 

10 / 10

Zakładając, że przemiana:

C2H5OH  ->  CH3CHO  ->  CH3COOH

przebiega w każdym etapie z wydajnością 90% to z 23 g etanolu otrzymano ....... g kwasu octowego.

 

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 1

1 / 10

Najwięcej atomów, spośród niżej podanych przykładów, znajduje się w:

2 / 10

0,98 g kwasu siarkowego (VI) to:

3 / 10

2 dm^3 gazowego węglowodoru CxHy spalono przy użyciu 62 dm^3 powietrza. W wyniku reakcji otrzymano 8 dm^3 tlenku węgla(IV) oraz parę wodną. Objętości gazów mierzono w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia. Ustal wzór spalonego węglowodoru.

4 / 10

Siarka reagując z żelazem  tworzy między innymi FeS, Fe2S3, FeS2. Ustal wzór sumaryczny siarczku żelaza, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi: 7:4.

5 / 10

Gdzie znajduje się najwięcej cząsteczek wody?

6 / 10

Analiza pewnego związku organicznego wykazuje, że na 2,1g węgla przypada 0,35g wodoru i 2,8g tlenu. Gęstość pary tego związku względem wodoru wynosi 30. Jaki jest wzór cząsteczkowy tego związku?

7 / 10

Aby próbka siarczku żelaza(II) zawierała tyle atomów, ile ich jest w 22g tlenku węgla(IV), należy odważyć siarczku żelaza(II):

8 / 10

5 g pewnej substancji zawiera 1,94 g węgla i 0,48 g wodoru, reszta to tlen. Masa molowa tego związku wynosi 62 g. Wskaż wzór empiryczny (E) i rzeczywisty (R) tego związku.

9 / 10

Pewna sól uwodniona zawiera: 6,20% H, 69,57% O, 14,29% Na i 9,94% S. Wskaż wzór tej soli:

10 / 10

Największą liczbę moli substancji zawiera:

Twój wynik to

0%

Chemia między nami

FREE
VIEW