Regulamin Konkursu „Wygraj kurs maturalny z chemii online”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Chemia między nami jest osoba prywatna.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 5. Konkurs trwa od 11.01.2020 do 16.01.2020. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  2. posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  3. przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Chemia między nami, udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres IP, adres e-mail) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Chemia między nami.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  1. akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  2. zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
  3. posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej.

§3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić odpowiedź na zadane pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym.
 2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Chemia między nami,  co rozumie się przez polubienie profilu, a następnie polubić post konkursowy, w którym określone są informacje dotyczące zasad i przebiegu konkursu.
 3. Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
 4. Każdy użytkownik jest uprawniony do maksymalnie 2 zgłoszeń.
 5. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest adekwatność opublikowanej odpowiedzi do tematu konkursu oraz spełnienia zasad, o których mówi §3 ust. 2 regulaminu.
 6. Zamieszczenie treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących lub niezwiązanych z tematem konkursu będzie podstawą do zdyskwalifikowania uczestnika konkursu. Organizator nie ma obowiązku poinformowania Uczestnika o zdyskwalifikowaniu jego pracy, jak również nie ma obowiązku poinformowania Uczestnika o powodzie zdyskwalifikowania.
 7. Konkurs przebiega następująco:
  • Do godz. 18:00 dnia 16.01.2020 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
  • Najpóźniej do godz. 20:00 dnia 16.01.2020 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
  • Podczas webinaru 16.01.2020 o godzinie 20.00 zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
  • Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości, wysyłając wiadomość na Facebook mesendżer.

§4 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie jest roczny dostęp do kursu maturalnego z chemii online.
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
  a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
  b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą mesendżera Facebooka oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na adres mailowy Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
 5. Nagrody zostaną wysłane poprzez wiadomość prywatną na Facebook’u lub na podany przez Laureata adres mailowy.

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęć, wierszy i innych dzieł (Utworów), które zgłasza w komentarzach, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres konkurs2001@chemiamiedzynami.pl.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres konkurs2001@chemiamiedzynami.pl w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 19.01.2020. Reklamacje dostarczone po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 3 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie maila z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Chemia między nami

FREE
VIEW