Regulamin

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresemhttps://www.chemiamiedzynami.pl/regulamin/,
 • Strona – strona internetowa należąca do Sprzedawcy dostępna pod adresemhttps://www.chemiamiedzynami.pl/,
 • Sprzedawca – Michał Terajewicz, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Michał Terajewicz”, ul. Sowińskiego 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 8361629798,
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  a) dostęp do Internetu,
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa,
  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Kupujący nie może zawrzeć Umowy anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Strony dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogąel ektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zawarcia Umowy.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Strony
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem tego formularza. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Lekcje online

 1. Zajęcia w ramach lekcji online odbywają się całkowicie online w czasie do 180 minut. Zajęcia mają charakter grupowy, a uczestniczy się w nich poprzez wejście do wirtualnego pokoju (np. na platformie Click Meeting).
 2. Podczas zajęć przeprowadzana jest prezentacja multimedialna, w toku której uczestnicy mogą zadawać pytania związane z tematem. Prezentacja multimedialna udostępniana jest wszystkim uczestnikom danych zajęć w formacie .pdf po zakończeniu zajęć.
 3. Każde zajęcia są nagrywane. Biorąc udział w zajęciach, Kupujący wyraża zgodę na nagrywanie zajęć z jego udziałem, a następnie na rozpowszechnianie takiego nagrania za pośrednictwem Internetu, w szczególności w ramach platformy edukacyjnej Sprzedawcy.
 4. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest posiadanie urządzenia (komputer stacjonarny, notebook, smartfon lub tablet, przy czym Sprzedawca rekomenduje korzystanie z komputera stacjonarnego lub notebooka) pozwalającego na połączenie z platformą internetową (np. ClickMeeting) oraz dostęp do Internetu na łączu o przepustowości pozwalającej na swobodne oglądanie streamingu wideo. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do sieci Internet występujące po stronie Kupującego.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wymagań technicznych związanych z udziałem w zajęciach, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem tego formularza.

5. Kurs online

 1. Kurs online to cykl nagrań wideo, w których omawiane są konkretne zagadnienia, w ramach jednego działu. W filmach pojawiają się ilustracje, schematy, definicje, a całość tłumaczona jest przez lektorkę.
 2. Szczegółowy opis kursu znajduje się na Stronie pod adresem https://www.chemiamiedzynami.pl/kurs-chemii-dla-maturzystow
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do kursu online, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem tego formularza.

6. Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy, Kupujący musi wypełnić formularz zamówienia, podając dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia (tylko, jeżeli rzeczywiście je akceptuje) oraz kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. Kupujący może zawrzeć więcej niż jedną Umowę ze Sprzedawcą, w szczególności łącząc różne produkty i usługi.

7. Wykonanie Umowy

 1. W przypadku zakupu lekcji online w wariancie pojedynczej lekcji, Kupujący otrzymana adres e-mail podany w formularzu zamówienia token umożliwiający jednorazowe wejście do pokoju wirtualnego (np. na platformie Click Meeting) w celu uczestnictwa w pojedynczych zajęciach
 2. W przypadku zakupu kursu online w wariancie nagranych lekcji wideo, Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail indywidualne zaproszenie w postaci linku pozwalających mu uzyskać dostęp do kursu.
 3. W sytuacji, w której Kupujący nie otrzyma zaproszenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym wypadku, Sprzedawca może nie być w stanie zapewnić Kupującemu udziału w zajęciach, przy czym na potrzeby wykonania Umowy zajęcia będą traktowane jako odbyte, w związku z czym Kupujący nie będzie mógł domagać się udziału w innych zajęciach zamiast tych, w których faktycznie nie wziął udziału, jak również nie będzie mógł domagać się proporcjonalnego zwrotu płatności za te zajęcia.
 4. W przypadku zakupu korepetycji w wariancie nagrania pojedynczej lekcji, Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia dane dostępowe do platformy edukacyjnej, na której będzie dostępna kupiona lekcja. Dostęp do platformy edukacyjnej udzielany jest na okres jednego roku.

5.W przypadku zakupu korepetycji w wariancie kursu online, Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia dane dostępowe do platformy edukacyjnej, na której będą dostępne materiały wchodzące w skład kursu. Dostęp do platformy edukacyjnej udzielany jest na okres jednego roku.

8. Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do przebiegu i zawartości zajęć przysługują Sprzedawcy. Zawierając Umowę, Kupujący nie nabywa jakichkolwiek praw ani licencji. Korzystanie z nagrań zajęć lub samych tylko prezentacji dopuszczalne jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 2. Rozpowszechnianie nagrań zajęć lub samych tylko prezentacji stanowiących element zajęć bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. W razie powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o rozpowszechnianiu nagrań zajęć lub samych tylko prezentacji przez Kupującego, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, odmówić Kupującemu udziału w kolejnych zajęciach lub uniemożliwić dalszy dostęp do platformy edukacyjnej.

9. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.

10. Reklamacje

 1. Jeżeli Kupujący uzna, że Umowa została nienależycie wykonana przez Sprzedawcę, może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Kupującego jako uczestnika zajęć, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie związane ze składaną reklamacją.
 2. Reklamacje Kupujący może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość za pośrednictwem tego formularza.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od doręczenia mu jej i powiadomi Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia tą samą drogą, którą reklamacja została nadesłana.

11. Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę ze Sprzedawcą, Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko oraz swój adres email.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji Umowy. Dane te będą przechowywane przez Sprzedawcę do czasu przedawnienie roszczeń z tytułu Umowy.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w celu wystawienia faktury, jak również w celu uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Sprzedawcy. Faktury zawierające dane osobowe Kupującego będą przechowywane w dokumentacji księgowej Sprzedawcy przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 4. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy lub złoży reklamację, dane osobowe Kupującego będą również przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub realizacji procedury reklamacyjnej.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Sprzedawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Sprzedawca zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 11. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę:
  a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
  d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym w celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 12. Sprzedawca może odmówić Kupującemu realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 11 powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Przykładowo, Sprzedawca może odmówić Kupującemu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy.
 13. Uprawnienia, o których mowa w ust. 11 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem tego formularza.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest podadresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13. Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2019.