Test

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 5, cz.2

1 / 10

Wartości iloczynów rozpuszczalności AgCl, AgBr o AgI wynoszą odpowiednio: 2*10^-10, 8*10^-13, 2*10^-16. Do roztworu zawierającego jony Cl-, Br-, I- o identycznych stężeniach dodajemy kroplami roztwór AgNO3. Kolejność wytrącania osadów jest następująca:

2 / 10

Iloczyn rozpuszczalności CaSO4:

Po zmieszaniu równych objętości roztworów siarczanu potasu i chlorku wapnia o stężeniach 0,010 mol/dm^3 stwierdzamy, że:

3 / 10

Jaka jest rozpuszczalność BaSO4 w 0,01M wodnym roztworze BaCl2?

4 / 10

Do roztworu zawierającego 0,2 mola HCOOH dodano 0,3 mola HCOONa. otrzymano 1 dm^3 roztworu. Oblicz pH otrzymanego roztworu buforowego wiedząc, że Va = 2*10^-4

5 / 10

Siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z następujących półogniw: Zn | Zn^2+ (1-molowy roztwór) i Au | Au^3+ (1-molowy roztwór w temperaturze 25°C jest równa:

6 / 10

Wartość potencjału elektrody cynkowej w roztworze zanurzonej w roztworze jonów Zn^2+ o stężeniu 0,01 mol/dm^3 jest równa:

7 / 10

Podczas pracy ogniwa magnezowo-srebrowego masa elektrody srebrnej zmieniła się o 21,6 mg. W tym czasie masa elektrody magnezowej:

8 / 10

Do trzech probówek zawierających siarczan(VI) miedzi(II) zanurzono płytki: cynkową, kadmową, żelazną i srebrną o jednakowej masie:

Po pewnym czasie płytki wyjęto, osuszono i zważono stwierdzając, że masa płytek:

9 / 10

Oblicz, jaki ładunek w faradach przepłynął przez elektrolizer, jeśli na elektrodzie platynowej wydzieliło się 8g Na.

10 / 10

Podczas elektrolizy wodnego roztworu NaOH na anodzie wydzieliło się 2,8 dm^3 tlenu (w warunkach normalnych). Jaka ilość wodoru wydzieliła się na katodzie?

Twój wynik to

0%

0%

Wyzwanie z obliczeniówki - dzień 5, cz.1

1 / 10

Stężenie nasyconego roztworu KNO3 w temperaturze 293K wynosi 24%, w temperaturze 333K - 52,4%, a w temperaturze 373K - 71,1%. Na podstawie tej informacji można powiedzieć, że proces rozpuszczania KNO3:

2 / 10

Entalpia reakcji:

w kierunku oznaczonym cyfrą I wynosi -393,5 kJ. Entalpia reakcji przebiegającej w kierunku oznaczonym cyfrą II jest równa:

3 / 10

Obliczona przy wykorzystaniu podanych obok wartości energii rozrywania wiązań entalpia reakcji: N2(g)+3H2(g) -> 2NH3(g) wynosi:

4 / 10

Na podstawie niżej podanych reakcji:

entalpia tworzenia H2O(g) wynosi:

5 / 10

Z powyższych danych wynika, że entalpia tworzenia CS2 wynosi:

6 / 10

Podczas syntezy związku AB ze stechiometrycznych ilości A i B osiągnięto stan równowagi, w którym stężenia molowe wszystkich obecnych substancji były równe. Ile procent substancji A przereagowało?

7 / 10

Zmieszano 3 mole pewnego chlorowca z 6 molami wodoru. W ustalonym stanie równowagi stwierdzono powstanie 4 moli chlorowcowodoru obok odpowiednich ilości nieprzereagowanych substratów. Stała równowagi reakcji syntezy chlorowcowodoru wynosi:

8 / 10

Reakcja przebiega według równania: 2A + B ⇔ C + D, a stała równowagi jest równa 5*10^-4. Obliczyć stężenie A w stanie równowagi, jeśli pozostałe równowagowe stężenia wynoszą:

[B] = 1 mol/dm^3, [C] = 0,005 mol/dm^3, [D] = 0,001 mol/dm^3

9 / 10

Jak zmieni się szybkość reakcji: 2NO + O2 ⇔ 2NO2 przebiegającej w fazie gazowej według równania kinetycznego: v = k * [NO]^2 * [O2], jeżeli zwiększy się trzykrotnie objętość reagujących gazów?

10 / 10

Reakcja przebiega według równania: A + 2B ⇒ C. po dwukrotnym zwiększeniu stężenia A i czterokrotnym zmniejszeniu stężenia B szybkość reakcji:

Twój wynik to

0%

Chemia między nami

FREE
VIEW